REGULAMIN HOTELU


 

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

* Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja hotelowa.

* Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

* Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

* Doba hotelowa trwa, od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

* Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking hotelowy jest niestrzeżony.

* Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

* Odpowiedzialność hotelu z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

* W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. W razie nie dostosowania się do w/w zakazu pobierana będzie opłata karna w wysokości 200 zł.

* Ze względu na niebezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.

* Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość hotelowy.

* W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

* Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

* Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

                              
                                                                                                                                                                         Dyrekcja Hotelu