GLORIETTA

Regulamin Porządkowy Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1. Pokoje mieszkalne wynajmowane są na doby.

       2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

       3. Gość Centrum może zająć bez dodatkowej opłaty pokój wcześniej, o ile pokój ten jest dostępny.

       4. Życzenie przedłużenia pobytu Gość Centrum jest obowiązany zgłosić w Recepcji do godziny 10:00.

       5. Życzenie przedłużenia pobytu może zostać nieuwzględnione, jeżeli w danym dniu Centrum nie dysponuje wolnymi miejscami.

       6. Centrum, o ile zachodzi konieczność, zastrzega sobie prawo do przydzielenia Gościowi zgłaszającemu chęć pobytu, innego                 pokoju.

II WARUNKI REZERWACJI I CZAS POBYTU

      1. Rezerwacji można dokonać przez całą dobę.

      2. Rezerwując i najmując pokój, Gość obowiązany jest określić czas pobytu.

      3. Osoby niezameldowane w Centrum a przebywające w części pobytowej, winny ją opuścić do godziny 22:00.

      4. Ewentualne domeldowanie i ustalenie warunków pobytu należy zgłosić do godziny 22:00.

      5. W części pobytowej obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

      6. Goście przyjmowani do Centrum bez rezerwacji mogą być poproszeni o uregulowanie rachunku z góry albo okazanie karty                    kredytowej.

      7. Po zakończeniu pobytu w Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA, Gość Centrum obowiązany jest do dokonania                             końcowego rozliczenia.

III OBOWIĄZKI CENTRUM ODNOWY I WYPOCZYNKU GLORIETTA

       1. Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA zapewnia warunki sprzyjające wypoczynkowi i miłemu pobytowi.

       2. Personel Centrum bezzwłocznie reaguje na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące jakości usług, funkcjonowania urządzeń,             czystości i porządku oraz funkcjonowania gastronomii.

       3. Centrum gwarantuje najwyższą jakość usług.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA CENTRUM ODNOWY I WYPOCZYNKU GLORIETTA

       1. Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA ponosi ograniczoną odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia                                   kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną,                                         jeżeli przedmioty te nie zostały przekazane do depozytu Centrum, który znajduje się w Recepcji.

        2. Odpowiedzialność Centrum za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług regulują przepisy              art. 846-848 Kodeksu Cywilnego.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

        1. Gość Centrum ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę                        przedmiotów wyposażenia Centrum. W szczególności dotyczy to łamania przepisów ustawodawczych z zakresu zakazu                        palenia w miejscach publicznych oraz naruszenia godzin ciszy nocnej.

        2. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a także na dostępność usług, w pokojach Centrum zabrania się korzystania
            z urządzeń elektrycznych takich jak grzałki i żelazka.

        3. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w budynku poza miejscem do tego przeznaczonym,                  wynosi 500 zł i zostanie doliczona do ceny wynajmu pokoju po stwierdzeniu przez pracownika Centrum, że taki fakt miał                        miejsce.

        4. Gość Centrum nie ma prawa przekazywać wynajmowanego pokoju osobom trzecim.

Dyrekcja

Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA


VISITING RULES OF GLORIETTA WELLNESS AND RECREATION CENTER

I GENERAL CONDITIONS

      1. Rooms are rented per night.

      2. Check-in from 14:00 until 10:00 the next day.

      3. Center guest can take the room earlier without any additional charge, provided that the room is available.

      4. Any Guest wishing to extend their stay is obliged to report to the front desk before 10 a.m.

      5. The wish to extend your stay may not be taken into account if there are no vacancies on that day.

      6. GLORIETTA Center, if necessary, reserves the right to assign a different room to the Guest wishing to stay.

      7. Each time a guest leaves the GLORIETTA Center, Guest is obliged to leave the key at the reception.

II TERMS AND CONDITIONS OF RESERVATION AND TIME OF STAY

      1. Reservations can be made round the clock.

      2. While booking and renting the room, Guest is obliged to determine the length of their stay.

      3. Any individuals not checked into Center and staying in the living quarters, must leave it until 10 p.m.

      4. Any possible additional check in and determining the therm of stay should be reported to the front desk before 10 p.m.

      5. In the living quarters no noise is allowed between 10 p.m. and 6 a.m.

      6. Guests arriving at the GLORIETTA Center without reservation may be asked to settle the bill in advance or to show their credit              card on arrival

      7. After the stay in the GLORIETTA Wellness and Recreation Center, a guest is obliged to settle.

III OBLIGATIONS OF THE GLORIETTA WELLNESS AND RECREATION CENTER

      1. GLORIETTA Center provides favourable conditions for a good rest and a pleasant stay.

      2. GLORIETTA Center staff properly reacts to any remarks and concerns about the quality of service, cleanliness, tidiness and                  catering.

      3. GLORIETTA Center guarantees the highest quality of service.

IV FINANCIAL LIABILITY OF THE GLORIETTA WELLNESS AND RECREATION CENTER

      1. GLORIETTA Center bears limited responsibility for loss or damage of valuables, money, securities, objects of scientific or artistic            value, if such property has not been left in the GLORIETTA Center safe deposit box, located at the front desk.

      2. The liability of the GLORIETTA Center for the loss or damage of property brought by the person receiving the service are                       regulated by 846-848 art. Of Polish Civil Code.

V THE RESPONSIBILITY OF THE GUESTS

       1. GLORIETTA Center guest bears full financial liability for any type of damage, destruction or loss of the Center equipment. In                   particular, this applies to violations of the law, such as a smoking ban in public places, the violation of noise curfew, etc.

       2. Due to fire safety, as well as the availability of services, it is forbidden to use electrical appliances in the rooms, such as                         heaters or irons.

       3. The room are strictly non-smoking. The penalty for smoking inside buildings is PLN 500 and will be added to the room rate                    after confirming the occurrence of this fact by our Staff.

       4. The Guest of GLORIETTA Center does not have the right to transfer a rented room to another person.

 

The Management of the

Glorietta WELLNESS AND RECREATION CENTER

Telefon
Menu
Dojazd
×