GLORIETTA

RODO

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA

w Iwoniczu-Zdroju jest A.M. TRADE Sp. z.o.o. al. Jana Pawła II 2, 38 – 440 Iwonicz-Zdrój, NIP 548 -10-10-290, REGON 070499373, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej A.M. TRADE Sp. z o.o.).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie A.M. TRADE Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych i im komplementarnych;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez A.M. TRADE Sp. z o.o. w związku ze szkodą poniesioną przez Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA, a wyrządzoną przez Gościa lub obroną przed roszczeniami Gościa, w stosunku do Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA;
 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA, za pomocą monitoringu Obiektu;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Dane osobowe udostępnione A.M. TRADE Sp. z o.o będą przetwarzane przez A.M. TRADE Sp. z o.o. do celów marketingowych.

A.M. TRADE Sp. z o.o. ma prawo udostępnić posiadane dane osobowe spółce INVESTIMUS Sp. z o.o.; ul. Lwowska 21; 38 – 400 Krosno, na co osoba lub podmiot udostępniający swoje dane wyraża zgodę.

Spółka INVESTIMUS będzie wykorzystywać udostępnione dane osobowe do celów marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawnie uzasadnionym interesem A.M. TRADE Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

 

A.M. TRADE Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz A.M. TRADE Sp. z o.o. w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 • instytucjom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego
  i zastępstwa procesowego

Ponadto A.M. TRADE Sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo A.M. TRADE Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych
  w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt:

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

A.M. TRADE Sp. z o.o. , al. Jana Pawła II 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Telefon
Menu
Dojazd
×