GLORIETTA

Regulamin Voucherów

dla klientów indywidualnych
I. Warunki Ogólne
 1. Centrum zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania go do realizacji w Centrum Odnowy
  i Wypoczynku GLORIETTA.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być zrealizowany tylko i wyłącznie w Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo.
 6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Centrum z tytułu utraty lub zniszczenia Vouchera.
 8. Voucher jest ważny przez okres wskazany na Voucherze.
II. Zasady korzystania z Vouchera
 1. Użytkownik wybiera towar lub usługę w Centrum Odnowy i Wypoczynku.
 2. W przypadku realizacji usługi Użytkownik jest zobowiązany powiadomić wcześniej Centrum (tel. 535 288 532, e-mail: glorietta@amtrade.pl).
 3. Centrum przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć i podpis Wystawcy.
 4. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionej na Voucherze.
 6. Centrum ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy upłynął termin jego ważności lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczytanie.
III. Rozliczenia i reklamacje Voucherów
 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowód wpłaty.

 2. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie Nabywcy, dopiero po zrealizowaniu Vouchera.

 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i/lub usług przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Centrum po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 4. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód wpłaty wydany Nabywcy przy zakupie Vouchera. 

IV. Postanowienia końcowe
 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Centrum pod adresem www.glorietta.pl oraz w recepcji Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA
 4. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców / Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej oraz w recepcji Centrum Odnowy i Wypoczynku GLORIETTA.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Telefon
Menu
Dojazd
×